ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Γενικά

Η παρούσα εφαρμογή της NN Hellas παρέχει τη δυνατότητα στους ασφαλισμένους που θα αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτή ως χρήστες, να υποβάλουν ηλεκτρονικά αιτήματα σχετικά με το ομαδικό ασφαλιστήριό τους. Η πρόσβαση στην παρούσα εφαρμογή, τo υλικό και τις πληροφορίες που περιέχονται, προϋποθέτει ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει, αποδεχτεί και συμφωνήσει με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ακολουθούν. Η πρόσβαση στην εφαρμογή γίνεται με τον κωδικό εισόδου και το όνομα χρήστη που έχετε παραλάβει από την συμβαλλόμενη στο Ομαδικό Ασφαλιστήριο. Το όνομα χρήστη και ο κωδικός εισόδου για την εφαρμογή είναι αυστηρά προσωπικοί.

Όροι πρόσβασης

Ο χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη της χρήσης του λογαριασμού του, ευθυνόμενος για κάθε πράξη γίνει κατά τη χρήση της εφαρμογής με χρήση του κωδικού εισόδου του. Ο χρήστης υποχρεούται να ενημερώνει την NN Hellas σε περίπτωση που διαπιστώσει περιστατικό μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του λογαριασμού του και του κωδικού εισόδου ή οποιοδήποτε άλλο περιστατικό παραβίασης ασφάλειας. Η ΝΝ Hellas διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ανά πάση στιγμή τη δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης της εφαρμογής (ολικά ή μερικά) από τον χρήστη και/ή να αναστείλει το δικαίωμα πρόσβασης σε κάποιες λειτουργίες της εφαρμογής σε περίπτωση που παραβιάζονται δικαιώματα τρίτων ή έχει οποιεσδήποτε ενδείξεις ότι παραβιάζονται δικαιώματα τρίτων. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τα δεδομένα και τις πληροφορίες που καταχωρεί στην εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένης και της ορθότητας και πληρότητας κάθε στοιχείου που καταχωρεί.

Πνευματική ιδιοκτησία

Το σύνολο του περιεχομένου της εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της NN Hellas και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Κατά συνέπεια, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, "μεταφόρτωση (download)", μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της NN Hellas.

Εμπορικά Σήματα και Λογότυπα

Τα εμπορικά σήματα και λογότυπα που εμφανίζονται στην παρούσα εφαρμογή ανήκουν στην NN Hellas. Οι χρήστες απαγορεύεται να χρησιμοποιούν οποιοδήποτε σήμα χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της δικαιούχου εταιρίας.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη της εφαρμογής διέπεται από τους όρους χρήσης, από τις δηλώσεις στις οποίες προβαίνει ο χρήστης τόσο κατά την αίτηση ένταξης όσο και κατά τη χρήση της εφαρμογής, και από τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού Δικαίου όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις Οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύονται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Αρμόδια δικαστήρια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.